DISTRIBUTION

Valentina  MIRAGLIA
Hiroshi  SAWA
Yuri  NAGAOKA
Yuta  TAKIHARA
Taku  FURUSAWA
Ryoichi  NEGISHI
Moeno WAKAMATSUK
Osyo  NANAMI
Mohamed  AROUSSI
FIGURATION

Fravio  ARCANGELI
Masako  ISHIMURA
Akiko  ITOYAMA
Mayumi  HARAGUCHI
Keisuke  KIMOTO
Tsugio  MIYAMOTO
Banri  MORIKAWA
Yukiko  MURATA
Eizo  SAKATA
Gen  SHIMAOKA
Les habitants

du Perche